Disclaimer & Privacyverklaring

 

Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stokerij Sculte BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Cookies

Onze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stokerij Sculte of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stokerij Sculte. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming door Stokerij Sculte.

 

Privacyverklaring

Via onze webshop worden (persoons)gegevens verwerkt. Stokerij Sculte vindt het van groot belang dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Stokerij Sculte is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Gebruik persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten, onder meer via onze webshop, laat u gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, bij ons achter. Deze persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij uitsluitend wanneer deze rechtstreeks van u afkomstig zijn of waarvan bij verstrekking duidelijk is dat ze aan ons wordt verstrekt om te worden verwerkt. Bedrijfsgegevens vallen overigens niet onder de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

Registratie

Om bestellingen te kunnen plaatsen via onze webshop dient u zich eerst te registreren door het aanmaken van een account. Daarbij vragen wij u de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

– Naam, adres en woonplaats;
– Factuuradres;
– E-mailadres;
– Betalingsgegevens;
– Geboortedatum.

Opgave van uw geboortedatum is nodig omdat wij verplicht zijn bij verkoop van sterk alcoholische dranken de leeftijd te controleren van de koper.

 

Bewaring gegevens

De hiervoor genoemde gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is in verband met de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. Indien wij een vermoeden hebben van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

 

Nieuwsbrieven

Wij verzenden met enige regelmaat nieuwsbrieven aan geïnteresseerden met informatie over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees op bedoelde nieuwsbrief. Wanneer u geen prijs stelt op toezending kunt u zich hiervoor afmelden via de link die onderaan elke nieuwsbrief is geplaatst.

 

Beveiliging

Stokerij Sculte neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien. Dat gebeurt echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

 

Privacyverklaring geldt voor websites van derden

Deze verklaring geldt niet voor websites van derden waarnaar wij op onze website verwijzen of die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om met enige regelmaat deze verklaring op onze website te raadplegen zodat u ook van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Recht op inzage

U hebt het recht op inzage in de door ons van u bewaarde persoonsgegevens. U hebt voorts de mogelijkheid om daarin wijzigingen te laten aanbrengen en om verwijdering ervan te verzoeken. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen.